Friday, November 21, 2008

Exam Result ka Insurance

Kash koi "exam result" ka insurance kara deta to har exam sa pehle premium bharwa deta. Pass hota to thik warna insurance claim karwa leta padhna likhna chad pare nakal te rakh aass chak rajai te soja bhakta rab karega pass.

sms-unlimited.blogspot.com/2007/05/exam-result-ka-insurance.html